REGULAMIN

Regulamin II Edycji warsztatów OPEN_MINDS 2016

1.Definicje.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 • Organizator – Fundacja MINDS, KRS 0000639463, NIP 5882421188, organizator II Edycji Warsztatów OPEN_MINDS.
 • Warsztaty – warsztaty OPEN_MINDS, których cele i zasady zostały określone w niniejszym regulaminie.
 • Uczestnik – osoba, posiadająca status studenta lub absolwenta uczelni wyższej, biorąca udział
  w warsztatach.
 • Komisja Ekspertów – zespół specjalistów oceniających pracę wstępne oraz finalne prezentacje.
 • Prawo Autorskie – ustawa z dnia lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 • Regulamin – niniejszy regulamin.

2.Postanowienia ogólne.

2.1 Warsztaty adresowane są do studentów i absolwentów uczelni wyższych

2.2 Regulamin określa zasady i cele Warsztatów obowiązujące Uczestników.

2.3 Celem Warsztatów jest:

 • Wsparcie naukowo-praktyczne w rozwiązywaniu codziennych problemów osób niepełnosprawnych;
 • Propagowanie wśród studentów interdyscyplinarnego podejścia do materii scjentystycznych;
 • Popularyzowanie współpracy środowiska akademickiego z biznesem i przemysłem,
 • Stworzenie w obrębie 4-osobowych zespołów innowacyjnych projektów urządzeń medycznych, które uwzględniać będą zarówno aspekty techniczne, jak i wzornicze;
 • Warsztaty mają charakter konkursowy;
 • Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych projektów, a nagrodą główną dla zwycięskiego zespołu jest nagroda finansowa.
  I nagroda: 1.000 PLN
  II, III, IV nagroda: 500 PLN;
  Komisja ekspertów może przyznać dowolną ilość wyróżnień w konkursie. Komisja ekspertów ma prawo zmienić tryb i wysokość przyznawania nagród w chwili podjęcia decyzji o zmianie liczby wyłonienia zwycięskich projektów, bądź jeśli projekty nie będą spełniały wcześniej dostarczonych wymagań.

3.Warunki uczestnictwa w Warsztatach.

3.1 Uczestnictwo w Warsztatach jest nieodpłatne.

3.2 Do Warsztatów mogą przystąpić studenci i absolwenci uczelni wyższych, których praca wstępna została pozytywnie oceniona przez Komisję Ekspertów.

3.3 Ilość miejsc w Warsztatach jest ograniczona.

3.4 Ocena Komisji Ekspertów jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

3.5 W przypadku rezygnacji Uczestnika jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.

3.6 Listę rezerwową tworzy Komisja Ekspertów po ocenie prac wstępnych.

3.7 Zgłoszenie pracy wstępnej może nastąpić do 24 października 2016 r.

3.8 Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku w przypadku jego utrwalenia w trakcie trwania warsztatów, dla celów promocji wydarzenia poprzez publikację na stronach internetowych oraz materiałach drukowanych.

4. Przebieg Warsztatów.

4.1. Warsztaty obejmują 5 etapów, szczegółowy harmonogram przebiegu warsztatów dostępny jest na stronie http://open.minds.com.pl/, etapy wyróżniają:

4.1.1. Design Thinking

4.1.2. Rozwój Projektu

4.1.3. Testowanie

4.1.4. Prezentacja wewnętrzna i konsultacje

4.1.5. Finalna prezentacja

4.1.6. Harmonogram Warsztatów przekazany uczestnikom na początku warsztatów może ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od organizatora. Uczestnicy będą informowani na bieżąco.

5.Prawa autorskie.

5.1. Z chwilą przyznania nagród finansowych własność nagrodzonego w Finalnej Prezentacji projektu oraz autorskie prawa majątkowe do tegoż projektu przechodzą na Organizatora.

5.2. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych projektów zostają przeniesione na Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

 1. Wykonania
 2. Wykonania w celu wprowadzenia do obrotu, w tym także obrotu handlowego
 3. Obrotu
 4. Utrwalenia dowolną techniką
 5. Zwielokrotnienia dowolną techniką
 6. Wprowadzenia do pamięci komputera
 7. Udostępnienia w celu jego wykonania
 8. Publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
 9. Wystawienia
 10. Wyświetlania
 11. Najmu
 12. Dzierżawy
 13. Udzielania licencji na wykorzystanie

5.3. Organizator zastrzega, ze jego prawa i obowiązki wynikające z niniejszego punktu może przejąć podmiot trzeci, z którym Organizator zawrze stosowną umowę.

5.4. Postanowienia, o których mowa w pkt. 1 odnoszą się w równej mierze do prawa rejestracji przez Organizatora wzoru przemysłowego wraz z odmianami lub wariantami.

6.Postanowienia końcowe

6.1 Wysłanie pracy wstępnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu poprzez Uczestnika.

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów bez podania przyczyny oraz bez rekompensaty dla Uczestników.

6.3 Ewentualne spory między Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sprawy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

6.4 Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora http://open.minds.com.pl/

6.5 Regulamin wchodzi w życie od 10.10.2016r.

6.6 Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu jednostronnym oświadczeniem woli. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie internetowej http://open.minds.com.pl/.

6.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników związane z Warsztatami.

6.8 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.